Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen - toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn volledig van toepassing op elk contract dat wordt aangegaan tussen HOT TOPIC en de opdrachtgever, evenals op elke aanbieding en/of offerte die wordt ingediend met het oog op een dergelijk contract, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever.

De toepassing van de algemene aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen. Elke bestelling van de opdrachtgever heeft automatisch tot gevolg dat de huidige verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de opdrachtgever en HOT TOPIC.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en ontwerpen die door HOT TOPIC aan de opdrachtgever worden geleverd en zullen de contractuele verplichtingen van beide partijen (het "Contract") definiëren. Het verwijderen van een van de onderstaande clausules uit de algemene voorwaarden zal in geen geval van invloed zijn op de andere clausules die te allen tijde van toepassing blijven. In geval van twijfel over de interpretatie van de clausules, zal de toegepaste interpretatie in het voordeel zijn van HOT TOPIC.

Offertes

Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of bestemming van de goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht voor het werk heeft gegeven, onder auteur degene die de opdracht heeft aanvaard, zijnde HOT TOPIC.

Elke aanbieding of offerte gedaan door de auteur is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld of bij schriftelijk (al dan niet digitaal) akkoord van HOT TOPIC tot verlenging, en moet ondertekend (per post of e-mail) beantwoord worden.
De opdrachtgever garandeert dat alle metingen, vereisten, specificaties en alle andere gegevens door hem aangeleverd aan HOT TOPIC en waarop HOT TOPIC zich gebaseerd heeft om een offerte te maken, correct, volledig, adequaat en niet misleidend zijn.

Prijzen

Tenzij anders vermeld in het contract, zijn alle prijzen die door HOT TOPIC worden vermeld exclusief btw en andere door de overheid verplichte belastingen.
Onkosten voor aankoop of huur van specifieke apparatuur die moet worden gebruikt voor de opdracht zijn exclusief en worden tevens aangerekend na overleg met de opdrachtgever. De in de offertes vermelde prijzen en levertijden zijn prijsindicaties en levertijdindicaties. Zij worden ter goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

Betreffende de kosten voor afgelegde kilometers met betrekking tot de uitgevoerde opdracht wordt altijd een kilometervergoeding van € 0,36/km aangerekend.
Eventuele opdrachtkosten zoals verplaatsingskosten, speciale verzendingskosten, etc. zullen bovenop de prijzen aangerekend worden tegen kostprijs.

Aanpassingen of aanvullingen van het afgeleverde (beeld)materiaal of extra zaken die buiten de vooropgestelde offerte of werkuren vallen zullen worden aangerekend aan een uurtarief van 60€ na overleg met de opdrachtgever.

Deadlines, uitbestedingen, leveringen

Alle deadlines en termijnen die zijn overeengekomen voor de uitvoering van de diensten of opdracht worden door HOT TOPIC naar beste weten vastgesteld, op basis van informatie die bij het maken van de aanbieding/offerte beschikbaar is en ter beschikking wordt gesteld. De partijen erkennen en stemmen ermee in dat tijd niet essentieel is in relatie tot de uitvoering van de diensten, maar HOT TOPIC zal redelijke inspanningen doen om de overeengekomen deadlines te halen.

Bij overschrijding van de leveringstermijn – door welke oorzaak dan ook - heeft de opdrachtgever geen recht en doet hij hierbij voor de goede orde afstand van elk recht om de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst op het schorten, om de levering te weigeren of om schadevergoeding te eisen.

HOT TOPIC is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht. De gedeeltelijke benutting van de geleverde ontwerpen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel der geleverde ontwerpen tot gevolg.

HOT TOPIC heeft het recht om de uitvoering van de diensten of een deel ervan uit te besteden aan derden of om de diensten van een derde partij te behouden bij de uitvoering van de diensten.
Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

Wijzigingen, gebreken, aansprakelijkheid

Eventuele gebreken aan een deel van ontwerpen of diensten geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het geheel. Indien een deel der geleverde ontwerpen niet conform is met de opdracht, is de verantwoordelijkheid van HOT TOPIC beperkt (a) ofwel tot teruggave van de prijs voor dit niet conforme gedeelte (b) ofwel tot het hermaken van dit gedeelte. Dit heeft echter geen invloed op de betaling van de overige gedeelten van deze opdracht of op hiervan losstaande opdrachten, en kan dus geen aanleiding geven tot verdere schadevergoedingen. Het goedkeuren van ontwerpen, teksten of beeldmateriaal ontslaat HOT TOPIC van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, foutieve (bar)codes, weglatingen en dergelijke.

De opdrachtgever dient het geleverd werk na te zien alvorens tot drukken over te gaan. In geval van betwisting wordt de schadeloosstelling beperkt tot het hermaken van het werk en dit voor zover bewezen is dat dit niet aan de normale vereisten beantwoordt. In geen geval kan een verdere schadevergoeding door de opdrachtgever geëist worden en dit om welke redenen ook.

De ontwerpen door HOT TOPIC voorgesteld zijn gebaseerd op ervaring en creativiteit. Het toevertrouwen van een opdracht aan HOT TOPIC gebeurt op basis van referenties en vertrouwen.
HOT TOPIC engageert zich in het voorstellen van kwalitatieve en doelgerichte ontwerpen en video’s, op basis van haar technische en creatieve know how. Het herhaaldelijk afkeuren van deze ontwerpen op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan niet leiden tot het stopzetten van de opdracht, of het niet betalen van de factuur.

HOT TOPIC is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan voorwerpen en documenten ons toevertrouwd. Voor wat kostbare oorspronkelijke stukken betreft moeten de eigenaars deze op hun kosten laten verzekeren. Alle goederen worden verzonden op risico van de opdrachtgever.

HOT TOPIC is niet verantwoordelijk voor technische falingen (down-periodes van web-servers, down-periodes van mailservers, etc.) zonder dat dit specifiek is vermeld in de offerte (gegarandeerde up time).
HOT TOPIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van één of meerdere diensten in zoverre het hier om het risicogebied en/of de invloedssfeer van de telecom-aanbieder, IT-serviceprovider of de stroomverzorgingsinstelling handelt. HOT TOPIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aard van de data die via het internet beschikbaar en/of bereikbaar zijn.

De aansprakelijkheid van HOT TOPIC m.b.t. verlies of schade, is beperkt tot de vergoeding van het directe verlies of door de opdrachtgever geleden schade én beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs (excl. btw) die tussen de partijen is afgesproken voor de diensten die rechtstreeks met het verlies of schade verband houden. In geen geval zal het totale bedrag van de vergoeding meer bedragen dan 20.000 euro (twintigduizend euro). Direct verlies of directe schade bestaat uitsluitend uit:

- Redelijke kosten die de opdrachtgever gemaakt heeft om de gebrekkige prestaties van HOT TOPIC recht te zetten;

- Redelijke kosten die de opdrachtgever gemaakt heeft om rechtstreekse schade of verlies te voorkomen of te beperken;

- Redelijke kosten die de opdrachtgever gemaakt heeft om de oorzaak en de omvang van de schade of verlies te bepalen.

HOT TOPIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verlies, waaronder, maar niet beperkt tot:
- Indirecte schade of verlies, verlies van omzet of winst, gemiste besparingen, schade

veroorzaakt door bedrijfsonderbrekingen;
- Schade aan de naam of reputatie van de opdrachtgever ;
- Verlies van goodwill;
- Verlies of beschadiging van audio-, video- en/of informatiedragers en het daarop

geregistreerde geluids- en/of videomateriaal;
- Verlies of schade door het (verplicht) gebruik van items van de opdrachtgever of derden; - Verlies of schade door het inzetten van diensten van derden op uitdrukkelijk vraag van de

opdrachtgever;
- Diefstal, vernietiging of beschadiging van goederen die eigendom zijn van de opdracht-

gever of een van zijn werknemers, onderaannemers of geautoriseerde bezoeker; en
- Verlies of schade veroorzaakt door een defect of onjuiste werking van verbindingen of

door de inferieure kwaliteit van deze verbindingen, ongeacht of deze zijn geïnstalleerd door HOT TOPIC of derden, of door de inferieure kwaliteit van vertakkingsverbindingen geïnstalleerd door HOT TOPIC voor de opdrachtgever of derden op verzoek van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor HOT TOPIC – zijn werknemers en/of derden die door HOT TOPIC worden ingehuurd of toegelaten – bij elk verlies of elke schade in geval van overlijden of lichamelijk/geestelijk letsel veroorzaakt door HOT TOPIC of derden die door de opdrachtgever zijn ingehuurd voor de uitvoering van de diensten. Daarnaast ook voor diefstal, vernietiging of beschadiging van eigendommen van de werknemers van HOT TOPIC en/of derden ingehuurd of toegelaten door HOT TOPIC. De bepalingen van deze clausule zijn ook van toepassing op alle natuurlijke personen en rechtspersonen die door HOT TOPIC worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun diensten.

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies, schade, niet-uitvoering of vertraging in uitvoering als gevolg van een geval van overmacht. Met een geval van overmacht bedoelen we elke gebeurtenis die niet voorzien was en die buiten de controle van de partijen gebeurt, een gebeurtenis die een partij verhindert om te voldoen aan de afgesproken verplichtingen, inclusief, maar niet beperkt tot: brand, explosies, aardbevingen, droogte, overstromingen, embargo, oorlog, invasie, revolutie, burgeroorlog, oproer, stakingen, uitsluitingen, terroristische daden, etc.

Artistiek en intellectueel eigendom en oneerlijke mededingen

De opdrachtgever garandeert HOT TOPIC dat er geen intellectuele eigendomsrechten van derden de uitvoering van de door HOT TOPIC geleverde diensten belemmeren, en dat de opdrachtgever volledige en onbeperkte licenties heeft om eigen delen te integreren in het programmamateriaal en om deze delen op te nemen op audio, video en/of andere informatiedragers.

De opdrachtgever wordt verondersteld eigenaar of gerechtigde te zijn van alle aangeleverde logo’s, tekeningen, lettertypes, foto’s, teksten, muziek etc... dewelke hij door HOT TOPIC wil laten gebruiken, bewerken of aanpassen. Eventuele misbruiken en de hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

Alle door HOT TOPIC ontworpen schetsen, grafische ontwerpen en voorstellen, animaties, presentaties, video’s, welke ook de gebruikte techniek wezen, zijn/blijven uitsluitend eigendom van HOT TOPIC en mogen noch nagemaakt, noch vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst (al dan niet digitaal).

Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé wordt beschouwd als namaking of oneerlijke concurrentie, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
Het afstaan of aanrekenen door HOT TOPIC van deze schetsen, grafische ontwerpen, voorstellen, animaties, presentaties, video’s, welke ook de gebruikte techniek weze, maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.

De opdrachtgever wordt beschouwd op de hoogte te zijn van de wetgeving op copyrights. Alle aanvragen tot gebruik van eventueel copyright-beschermd materiaal (Sabam of andere rechtsorganisaties) behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld in de originele offerte.

De opdrachtgever aanvaardt dat enkel met de aanmaak van het gevraagde product kan gestart worden indien al het hervoor nodige materiaal (onder digitale vorm, behoudens anders vermeld in de offerte) door hem werd aangeleverd.

Annulering - Beëindiging

De levering van de diensten of opdracht die zijn vastgelegd, kan alleen worden geannuleerd en beëindigd door de opdrachtgever door middel van een schriftelijke kennisgeving aan HOT TOPIC voorafgaand het begin van de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van annulering/beëindiging vóór de bevestiging van de opdracht, is de opdrachtgever altijd verantwoordelijk om HOT TOPIC te vergoeden voor de gemaakte voorbereidingskosten. In elk geval, wanneer de annulering/beëindiging door de opdrachtgever aan HOT TOPIC wordt gemeld minder dan 12 uur vóór de aanvang van de werken, is de opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van de volledige afgesproken prijs. In elk geval, wanneer de annulering/beëindiging door de opdrachtgever aan HOT TOPIC wordt gemeld meer dan 24 uur vóór de aanvang van de werken, is de opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van de helft van de afgesproken prijs.

In de volgende omstandigheden kan HOT TOPIC door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de levering van diensten annuleren, of een deel ervan beëindigen:
- Indien zich een verandering in omstandigheden voordoet waardoor het voor HOT TOPIC

onredelijk is om zijn verplichtingen na te komen; of
- Indien de naleving van de afspraken het risico van strafrechtelijke vervolging of enig

ander juridisch risico voor één van de partijen in gang zet.

Elke partij kan het contract enkel ontbinden indien de andere partij één van haar wezenlijke verplichtingen heeft geschonden, en nadat een ingebrekestelling is ontvangen met een volledige en gedetailleerde omschrijving van het verzuim, met een redelijke respijtperiode, als de andere partij nalaat om dit verzuim binnen de redelijke respijtperiode recht te zetten. Elke partij kan de overeenkomst, of een deel ervan, met onmiddellijke ingang beëindigen met een schriftelijke kennisgeving, indien de andere partij: (i) onderhandelingen met één van haar schuldeisers start of soortgelijke stappen onderneemt om haar schulden of een deel ervan te regelen; of (ii) een schuldregeling aangaat met haar schuldeisers; of (iii) een schorsing van betaling aanvraagt; of (iv) een ontbindingsorder aanvraagt of het voorwerp is van een liquidatie-, curatele of administratiefrechtelijke procedure; of (v) in liquidatie gaat, vrijwillig of verplicht; of (vi) kampt met de opheffing van alle of een substantieel deel van haar eigendom; of (vii) ophoudt of dreigt te stoppen met de zaak of niet in staat is om haar schulden te betalen; of (viii) lijdt aan soortgelijke gerechtelijke gebeurtenissen of omstandigheden. Een partij die het contract op deze basis beëindigt, is in geen geval verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen of voor enige compensatie te betalen. De opdrachtgever kan gemaakte afspraken slechts beëindigen indien zich één van de gebeurtenissen voordoet die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

Betalingen

Bij goedkeuring van de offerte wordt een voorschot gevraagd van 15% op het totaalbedrag vermeld op de offerte.

De in offertes vermelde prijzen zijn prijsindicaties. Zij worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar kunnen afwijken van het verschuldigde bedrag bij facturatie. De opdrachtgever wordt steeds op voorhand geïnformeerd over eventuele prijsstijgingen of bijkomstige kosten.

Van zodra de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven betreffende het overgaan tot drukken wordt een voorschot gevraagd van 50% op de totale drukkost. De resterende 50% wordt gevraagd bij aflevering van het desbetreffende drukwerk. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever één of meerdere tussentijdse facturen.

Bij beëindiging van de opdracht worden alle resterende kosten voor creatie en opvolging doorgefactureerd.
Iedere persoon die voor rekening van derden of met verzoek te factureren aan derde een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 burgerlijk wetboek en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling zo deze niet door derden tijdig werd uitgevoerd.

Facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving op rekening van HOT TOPIC en dit binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt deze factuur na 1 schriftelijke herinnering (al dan niet digitaal) verhoogd met een rente van 10% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van betaling van het volledige bedrag (inclusief interesten).

Niet betaling na aangetekend schrijven (aanmaning tot betaling) geeft HOT TOPIC het recht de gepubliceerde/online geplaatste/aangemaakte werken werken offline te halen ter bescherming van het recht op artistieke eigendom. Offline halen van de gepubliceerde/on- line geplaatste/aangemaakte werken wordt 1 week op voorhand aangekondigd door een digitaal schrijven.

HOT TOPIC kan hierbij niet verantwoordelijk worden geacht voor technische problemen of faling die hierbij kunnen voorkomen. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

Partijen zullen alleen naar de rechter stappen nadat er redelijke inspanningen zijn gedaan om het geschil in onderling overleg te regelen. Alle klachten moeten geldigheidshalve binnen de 8 dagen geschieden. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken te Gent.

Slotbepalingen

De interpretatie en implementatie van deze Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de wetten van België.

Informatie die door HOT TOPIC als vertrouwelijk wordt gemarkeerd, zal door de opdracht- gever altijd als vertrouwelijk worden behandeld en omgekeerd. De ontvanger van vertrouwelijke informatie zal deze informatie alleen gebruiken voor
de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt.

In het geval dat één van de bepalingen op enig moment ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. HOT TOPIC en de opdrachtgever zullen, in voorkomend geval, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bepaling die getroffen is door ongeldigheid in overeenstemming met de wet wordt vervangen door een contactuele bepaling met een soortgelijk effect (ook m.b.t. het verleden), en brengen die zo veel als mogelijk in overeenstemming met het oorspronkelijke doel.

HOT TOPIC is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen zonder instemming van haar opdrachtgever, doch met de verplichting deze wijzigingen schriftelijk ter kennis te brengen.